Žiadosť na predsedu vlády, aby nebol schválený zákon obmedzujúci slobodu prejavu

Žiadosť na predsedu vlády, aby nebol schválený zákon obmedzujúci slobodu prejavu

Žiadosť na predsedu vlády, aby nebol schválený zákon obmedzujúci slobodu prejavu

Vážený pán predseda vlády,

obraciame sa na Vás so žiadosťou, aby ste zabránili plánovanému obmedzeniu slobody prejavu na Slovensku a trestno-právnej perzekúcii ľudí, ktorí považujú manželstvo muža a ženy za najlepší a celospoločensky najhodnotnejší príklad prirodzenej rodiny, ktorá by mala mať v spoločnosti výnimočné postavenie a práva.

Sme presvedčení, že všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v právach a povinnostiach.

Sme presvedčení, že žiadnemu človeku z titulu jeho inej sexuálnej orientácie nepatria žiadne nadpráva, preto Vás žiadame o odmietnutie návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a  kde podľa dôvodovej správy v bode 22

„Navrhuje sa doplnenie osobitného motívu podľa § 140 písm. f) o spáchanie trestného činu z dôvodu nenávisti pre sexuálnu orientáciu. Návrh bol prijatý v súvislosti s plnením úloh Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2011-2014 schválenej uznesením vlády SR č. 379 z 8. júna 2011 v rámci činnosti Medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu.“

Zo zahraničných skúseností a príkladov je známe, že takto formulované spáchanie trestného činu z dôvodu nenávisti pre sexuálnu orientáciu je zneužívané zástancami LGBT hnutia na perzekúciu ľudí, ktorí zastávajú názor, že manželstvo muža a ženy je najkrajším a spoločensky najužitočnejším vzťahom, ktorému by mali prislúchať výnimočné práva.

Výnimočné práva možno priznať, ak existuje výnimočný prínos pre spoločnosť, tak ako je to v prípade manželstva a rodiny. Bez novej generácie, ktorá sa rodí a vychováva v rodinách nie je možné pokračovanie spoločnosti. Nič nie je lepšie pre deti ako otec a mama nastálo.

Dúfame vo Váš rozumný prístup, ktorým zabránite schváleniu zákona, ktorý by kriminalizoval slobodu prejavu a názorov na prirodzenú rodinu založenú manželstvom muža a ženy.

Marek Nikolov a Marcel Podolinský

Občianske združenie Pastor Bonus

12.04.2013 – Doplnenie: minister spravodlivosti SR nateraz (aj na základe našej výzvy) stiahol z parlamentu predmetný návrh zákona.

vybralilsme

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.