‘Rozhodnutia EÚ’ kategórie

 

Európsky parlament schválil antidiskriminačnú smernicu

2. apríla 2009 Európsky parlament pomerom hlasov 360:227 podporil schválenie smernice o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu z 02. 07. 2008. Na základe tejto smernice môže byť kresťanom zakázané v mnohých oblastiach spoločenského života zastávať a prezentovať podstatné body biblického učenia, [...]

Pokračovať v čítaní —›

 

Európsky parlament schválil rezolúciu o základných právach

 14.01.2009 Európsky parlament schválil rezolúciu o základných právach, ktorá okrem iného má za cieľ presadenie “homosexuálneho manželstva” vo všetkých členských krajinách Európskej únie. Podľa tejto rezolúcie má byť homosexuálne manželstvo uzavreté v ktoromkoľvek štáte EÚ automaticky uznané aj v tých štátoch EÚ, ktoré takéto manželstvo nepripúšťajú. Zápisnica o hlasovaní, str.54.

Pokračovať v čítaní —›

 

Dohovor o adopcii dieťaťa prijatý Radou Európy

Dňa 7. mája 2008 Slovenská republika podporila v Rade Európy návrh textu Dohovoru o adopcii dieťaťa, ktorý na medzinárodnej úrovni umožňuje práva homosexuálov na adopciu detí v Európe. Podľa navrhovaného Dohovoru tradičná rodina založená manželstvom muža a ženy je len jedným z mnohých alternatívnych modelov, ktoré sú podľa Rady Európy ideálne pre prijatie a výchovu [...]

Pokračovať v čítaní —›

 

Rozsudok Európskeho súdneho dvora v Luxemburgu z 01.04.2008

Rozsudok určuje krajinám umožňujúcim registrované partnerstvo, že musia po smrti partnera vyplácať pozostalému homosexuálnemu partrnerovi  vdovskú rentu od zamestnávateľa. Na základe tohoto rozsudku  hrozí, že súdny dvor tak rozhodne v budúcnosti aj v prípade klasického dôchodku, čo vytvára psychologický nátlak na jednotlivé členské štáty, aby prispôsobili svoje sociálne zákony filozofii, ktorú súdny dvor uplatnil v tomto rozsudku.

Info v slovenských médiách

 

Rozsudok ESĽP z 22.01.2008

22.01.2008 Európsky súd pre ľudské práva (v Štrasburgu) priznal homosexuálne orientovanej osobe právo adoptovať si dieťa a vychovávať ho v domácnosti so svojou partnerkou.  Zároveň rozhodol, že za daných okolností heterosexuálne páry nesmú byť  pri žiadosti o adopciu nijako uprednostnené pred homosexuálmi. Vytvoril sa tak precedens pre vyše 40 krajín Európy, ktorý umožní obísť platnú legislatívu v jednotlivých krajinách a prostredníctvom súdov sa domôcť adopcie detí homosexuálmi/ lesbami.

Rozsudok