Európsky parlament schválil antidiskriminačnú smernicu

 

Európsky parlament schválil antidiskriminačnú smernicu

2. apríla 2009 Európsky parlament pomerom hlasov 360:227 podporil schválenie smernice o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu z 02. 07. 2008. Na základe tejto smernice môže byť kresťanom zakázané v mnohých oblastiach spoločenského života zastávať a prezentovať podstatné body biblického učenia, napr. ohľadom nemorálnosti homosexuálneho správania. Za porušenie tohto zákazu budú  hroziť vážne finančné sankcie.

Európsky parlament má v tomto prípade poradný hlas. Smernica musí ešte byť jednohlasne schválená Radou ministrov.

Schválenie tejto smernice  môže viesť k obmedzeniu slobody prejavu, náboženskej slobody a otvorenému prenasledovaniu kresťanov, židov, moslimov a konzervatívne zmýšľajúcich občanov v Európe.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.