Výzva: Rodina pre deti

Výzva: Rodina pre deti

Výzva: Rodina pre deti

Pošlite jedným klikom priamo mail predsedovi vlády a poslancom Národnej rady SR nasledovného znenia:

Vážený pán predseda vlády,

Vážení ministri,

Vážení poslanci národnej rady,

dovoľte, aby sme Vás požiadali o Vašu osobnú intervenciu. Na rokovaní vlády sa bude prerokovávať zmena Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v ktorom sa má zriadiť nový „Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb“.

Sme presvedčení, že všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v právach a povinnostiach. Sme presvedčení, že žiadnemu človeku z titulu jeho inej sexuálnej orientácie nepatria žiadne nadpráva, preto Vás žiadame o odmietnutie zriadenia takéhoto výboru ale aj návrhov zákona, ktoré by takéto nadpráva zakotvoval.

Osobitné práva možno priznať, ak existuje výnimočný prínos pre spoločnosť, tak ako je to v prípade manželstva a rodiny. Bez novej generácie, ktorá sa rodí a vychováva v rodinách nie je možné pokračovanie spoločnosti. Nič nie je lepšie pre deti ako otec a mama nastálo.

Vláda Slovenskej republiky sa prihlásila k tejto ochrane rodiny a manželstva svojim programovým vyhlásením. Preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste sa rovnako ako to platí v Poľsku a na Ukrajine zasadili za prijatie ústavného zákona o ochrane rodiny a manželstva.

Výzvu zašlite z tejto adresy: http://pastorbonus.sk/vyzva/

Vaše meno a priezvisko a emailová adresa.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.