Otvorený list sv.Otcovi Františkovi

Otvorený list sv.Otcovi Františkovi

Otvorený list sv.Otcovi Františkovi

Vaša svätosť František,

my, dolupodpísaní veriaci zo Slovenska, máme úprimnú radosť z Vášho zvolenia za hlavu Katolíckej cirkvi a Petrovho nástupcu na Zemi. Veríme, že s Božou pomocou budete spravovať Cirkev rozvážne a spravodlivo. Po nečakanom odchode dnes už emeritného svätého Otca Benedikta XVI. sa obraciame na Vás s naliehavou prosbou vo veci odvolaného trnavského arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka.

V poslednom období sme svedkami historických momentov, kedy sa rozhoduje o charaktere a povahe Cirkvi na Slovensku. Emeritný otec arcibiskup Mons. Róbert Bezák je symbolom Cirkvi, ktorá otvára brány aj neveriacim ľuďom, zasadzuje sa za transparentnú Cirkev a je pre nás jedným z biskupov, ktorí ukazujú cestu k novej evanjelizácii. Sme presvedčení, že spôsob, ktorý viedol k odvolaniu otca arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka, nevrhá dobré svetlo na Katolícku cirkev.

Pred tromi rokmi sv. Otec Benedikt XVI. vymenoval otca arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka do služby trnavského arcibiskupa, na základe jeho príkladného života a obetavej služby pre Cirkev a pre spoločnosť. Po nástupe do úradu otec arcibiskup Mons. Róbert Bezák uskutočnil v trnavskej arcidiecéze audit, ktorý našiel viaceré vážne nezrovnalosti v správe financií a majetku z čias jeho predchodcu, arcibiskupa Mons. Jána Sokola.  Obrátil sa preto na príslušné orgány vo Vatikáne so žiadosťou o pomoc a radu, ako túto situáciu riešiť. Namiesto pomoci a rady prišla vo februári 2012 z Vatikánu do trnavskej arcidiecézy apoštolská vizitácia pod vedením otca biskupa Jana Baxanta, ktorá sa však nevenovala správe majetku a financií.

Krátko po apoštolskej vizitácii obdržal otec arcibiskup Mons. Róbert Bezák od Kongregácie pre biskupov 11 otázok, ktoré boli veľmi ponižujúce. Do dnešného dňa neexistujú relevantné argumenty, ktoré by potvrdzovali obvinenia zverejnené a prešetrované v podobe 11 otázok na adresu otca arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka.

Dňa 2.júla 2012 sv. Otec Benedikt XVI. odvolal otca arcibiskupa Bezáka z úradu a listom zo dňa 18.októbra 2012 otca arcibiskupa Zvolenského, predsedu Konferencie biskupov Slovenska, informoval:

„Starostlivo a vecne som sa oboznámil s vážnou a znepokojujúcou situáciou a po dlhej modlitbe nemohol som sa vyhnúť povinnosti, vyplývajúcej z lásky, obnoviť medzi vami účinnú kolegialitu a usporiadané pastoračné riadenie v trnavskej arcidiecéze, v autentickom duchu II. vatikánskeho koncilu, ktorého päťdesiate výročie otvorenia si pripomíname práve v tomto roku.“

Plne rešpektujeme rozhodnutie sv. Otca Benedikta XVI. a autoritu Cirkvi odvolať arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka. Na druhej strane je otec Róbert Bezák na Slovensku už dlhé roky známou a akceptovanou osobnosťou nielen na cirkevnej, ale aj celospoločenskej úrovni. Svoju hlbokú mravnú integritu potvrdzoval ako kňaz, rehoľník, kazateľ, spovedník, učiteľ, formátor, univerzitný pedagóg, ale aj ako predstavený Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa, či na čele Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Je známy ako človek lásky, pokoja, dobra a spravodlivosti. Počas jeho 25–ročnej kňazskej aj pedagogickej misie, nikto z jeho predstavených nenašiel niečo, čo by akýmkoľvek spôsobom spochybnilo jeho morálny a mravný kredit, alebo vernosť cirkevnému Magistériu.

Vzhľadom na všeobecne známe fakty o morálnom kredite a ľudskom charaktere arcibiskupa Bezáka sú pre nás dôvody jeho odvolania naďalej nepochopiteľné, vyvolávajú dohady, napätie a rozkol medzi veriacimi.

Dňa 16. a 17.decembra 2012 prehovoril otec arcibiskup v médiách, kde vyslovil dôvodné a vážne argumenty o tom, že bol pred sv. Otcom Benediktom XVI. obvinený neznámymi osobami z prostredia Cirkvi. Okrem iného bol obvinený aj z dôvodu, že sa vo Vatikáne pýtal kompetentných ľudí na spôsob riešenia pochybných finančných tokov svojho predchodcu, arcibiskupa Mons. Jána Sokola.

Znepokojuje nás, že otec arcibiskup Bezák ani do dnešného dňa nepozná dôvod svojho odvolania a ani mu nebolo umožnené sa spravodlivo hájiť.

V dejinách Cirkvi poznáme veľa prípadov neprávom odsúdených kňazov aj biskupov, ktorí boli po rokoch napokon rehabilitovaní.

Vaša svätosť, František, máme dôvodné podozrenie, že otec arcibiskup Róbert Bezák bol vplyvnými osobami z Cirkvi krivo obvinený a tieto osoby zosnovali aj plán, na základe ktorého bol odvolaný.

Neustála medializácia a odhaľovanie nových skutočností o financovaní trnavskej arcidiecézy za čias Mons. Jána Sokola a spôsob akým prebehlo odvolanie otca arcibiskupa Róberta Bezáka, vrhá veľmi zlé svetlo na Cirkev nielen na Slovensku ale aj vo Vatikáne.  Veľmi nás to znepokojuje.

Dovoľujeme si týmto požiadať Vašu svätosť, aby vypočula volanie slovenských katolíkov a posúdila dôvody  odvolania emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka. Chceme Vás poprosiť, aby ste sa osobne stretli s otcom arcibiskupom Bezákom, vypočuli ho a následne zvážili jeho ďalšie pôsobenie v Cirkvi, či jeho rehabilitáciu.

Na Slovensku si v tomto roku pripomíname 1150. výročie príchodu našich vierozvestcov Cyrila a Metoda. Budeme sa srdečne tešiť, ak prijmete pozvanie na návštevu Slovenska od štátnych predstaviteľov Slovenskej republiky a predstaviteľov Cirkvi.

S láskou a úctou,

——————

Milí priatelia, dňa 13. mája 2013 sme do Vatikánu odoslali Otvorený list sv. otcovi Františkovi aj s menami signatárov. Veríme, že list mu bude v dohľadnej dobe odovzdaný do vlastných rúk. Ďakujeme Vám za podporu a trpezlivosť. O ďalšom dianí Vás budeme informovať. Prosíme Vás o modlitby za otca Róberta Bezáka.

Médiá:
OZ Pastor bráni R. Bezáka, do Vatikánu poslalo 15-tisícovú petíciu
Petíciu na podporu Bezáka organizátori poslali do Vatikánu
Petíciu na podporu Róberta Bezáka poslali jej organizátori do Vatikánu

——————

Podpisy signatárov nájdete tu.
Pôvodný Otvorený list sv.Otcovi Benediktovi XVI. nájdete tu.

 

Komentáre sú uzavreté.