Otvorený list sv. Otcovi Benediktovi XVI.

 

Otvorený list sv. Otcovi Benediktovi XVI.

Vaša svätosť, Benedikt XVI,

my, slovenskí veriaci,  ktorí si Vás hlboko ctíme ako najvyššiu hlavu Katolíckej cirkvi a Petrovho nástupcu na zemi, sa týmto otvoreným listom obraciame na Vás s naliehavou žiadosťou ohľadom  Vášho rozhodnutia vo veci odvolania trnavského arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka.

Na Slovensku sme v týchto dňoch svedkami historických momentov, kedy sa rozhoduje o charaktere a povahe Cirkvi na Slovensku.

Emeritný otec arcibiskup Mons. Róbert Bezák je dnes už nielen na Slovensku symbolom Cirkvi, ktorá otvára brány aj neveriacim ľuďom, zasadzuje sa za transparentnú Cirkev a pre nás je jedným z biskupov, ktorí ukazujú cestu novej evanjelizácie.

Záleží nám na Cirkvi a sme presvedčení o tom, že spôsob, ktorý viedol k odvolaniu otca arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka, nevrhá na Cirkev dobré svetlo. Pred tromi rokmi Vaša svätosť vymenovala otca arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka do služby trnavského arcibiskupa na základe jeho príkladného života a obetavej služby pre Cirkev a pre spoločnosť.

Po nástupe do úradu otec arcibiskup Mons. Róbert Bezák zrealizoval v Trnavskej arcidiecéze audit a našiel viaceré vážne nezrovnalosti súvisiace so správou financií a majetku z čias predchodcu arcibiskupa Mons. Jána Sokola.  Obrátil sa preto na príslušné orgány vo Vatikáne so žiadosťou o pomoc a radu, ako túto situáciu riešiť.

Žiaľ, namiesto pomoci a rady od kompetentných prišla z Vatikánu vo februári 2012 apoštolská vizitácia do trnavskej arcidiecézy pod vedením otca biskupa Jana Baxanta.

Do dnešného dňa neexistujú na Slovensku relevantné argumenty, ktoré by potvrdzovali obvinenia zverejnené a prešetrované v podobe 11 otázok  na adresu otca arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka.

Dňa 02.07.2012 Vaša svätosť otca arcibiskupa Bezáka odvolala z úradu a listom zo dňa 18.10.2012 predsedu KBS, otca arcibiskupa Zvolenského informovala:

„Starostlivo a vecne som sa oboznámil s vážnou a znepokojujúcou situáciou a po dlhej modlitbe nemohol som sa vyhnúť povinnosti, vyplývajúcej z lásky, obnoviť medzi vami účinnú kolegialitu a usporiadané pastoračné riadenie v trnavskej arcidiecéze, v autentickom duchu II. vatikánskeho koncilu, ktorého päťdesiate výročie otvorenia si pripomíname práve v tomto roku.“

Plne rešpektujeme Vaše rozhodnutie a autoritu odvolať arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka.

Na druhej strane je Róbert Bezák  na Slovensku už dlhé roky známou a akceptovanou osobnosťou nielen na cirkevnej ale aj celospoločenskej úrovni.  Svoju hlbokú mravnú integritu potvrdzoval ako kňaz, rehoľník, kazateľ, spovedník, učiteľ, formátor, či univerzitný pedagóg, ale aj ako predstavený rehole redemptoristov, ktorej je členom,  či na čele Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.  Róbert Bezák je integrálnou osobnosťou. Je známy ako človek lásky, pokoja, dobra a spravodlivosti. Počas jeho 25–ročnej kňazskej aj pedagogickej misie, nik z jeho predstavených nikdy nenašiel nič, čo by akýmkoľvek spôsobom spochybnilo jeho morálny a mravný kredit, či vernosť cirkevnému Magistériu.

Vzhľadom na všeobecne známe fakty o morálnom kredite a ľudskom charaktere arcibiskupa Bezáka sú pre nás nezverejnené dôvody jeho odvolania naďalej nepochopiteľné.

Dňa 16. - 17.12.2012 prehovoril otec arcibiskup v médiách a vyslovil dôvodné a pádne argumenty o tom, že bol u Vašej Svätosti obvinený neznámymi osobami z prostredia Cirkvi a to aj z dôvodu, že sa kompetentných vo Vatikáne pýtal na spôsob riešenia pochybných finančných tokov svojho predchodcu arcibiskupa Mons. Jána Sokola.

Otec arcibiskup Bezák tvrdí, že mu nebolo umožnené sa spravodlivo hájiť a že do dnešného dňa nepozná dôvod svojho odvolania.

V dejinách našej Cirkvi je viac než dosť prípadov neprávom odsúdených kňazov aj biskupov, ktorí boli až po rokoch rehabilitovaní.

Máme dôvodné a  silné podozrenie, že arcibiskup Róbert Bezák bol pred Vašou Svätosťou krivo obvinený a že veľmi vplyvné osoby v Cirkvi zosnovali premyslený plán na jeho odvolanie.

Vzhľadom na podrobnú medializáciu okolností a pozadia odvolania otca arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka,  spôsob, akým prebehlo odvolanie, vrhá zlé svetlo na Cirkev nielen na Slovensku, ale aj vo Vatikáne, a to nás veľmi znepokojuje.

Týmto si dovoľujeme požiadať Vašu Svätosť, aby vypočula volanie slovenských katolíkov, zvážila ešte raz fakty vedúce k odvolaniu arcibiskupa Róberta Bezáka, ako aj ich možné zverejnenie a prípadne sa osobne stretla s otcom arcibiskupom Bezákom, vypočula ho a následne zvážila jeho ďalšie pôsobenie, príp.  jeho rehabilitáciu.

S láskou a úctou,

Do 17.3.2013 sa pod Otvorený list sv. Otcovi Benediktovi XVI. podpísalo 12,847 signatárov.

Od 18.3.2013 sa môžete podpísať pod aktualizovaný otvorený list pre nového sv.Otca Františka tu .

 

Komentáre sú uzavreté.